Klauzula RODO

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych /RODO/

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/, oraz w związku z utworzeniem obok Dr Szczyt Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie /ul. Królewicza Jakuba 37 w Warszawie/ drugiego szpitala pod nazwą Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie /ul. Waflowa 7a w Warszawie/, a także współpracą tych podmiotów w zakresie przetwarzania danych osobowych w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 01.01.2024 roku, przedstawiamy informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych do dnia 30 czerwca 2019 roku jest Dr Szczyt Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Królewicza Jakuba 37, 02-956 Warszawa.
 2. Współadministratorami danych osobowych przekazanych od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 01.01.2024 roku są Dr Szczyt Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Królewicza Jakuba 37, 02-956 Warszawa i Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Waflowej 7A, 02-971 Warszawa.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych od dnia 02.01.2024 roku spółce Dr Szczyt Chirurgia Plastyczna sp. z o. o. sp. k. z siedzibą przy ul. Królewicza Jakuba 37, 02-956 Warszawa jest Dr Szczyt Chirurgia Plastyczna sp. z o. o. sp. k.
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych od dnia 02.01.2024 roku spółce Chirurgia Plastyczna sp. z o. o. sp. k. z siedzibą przy ul. Waflowej 7A, 02-971 Warszawa jest Chirurgia Plastyczna sp. z o. o. sp. k., WeAesthetic sp. z o. o. oraz D. Charytonowicz, M. Charytonowicz sp. k. a.
 5. Administrator i Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych – Martę Szymańska, z którą można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@drszczyt.pl.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora/Współadministratorów w celu umożliwienia skorzystania z usług świadczonych przez Administratora/Współadministratorów, w tym ze świadczeń zdrowotnych, w szczególności w celu umówienia konsultacji lekarskiej lub innej wizyty, a także dalszego kontaktu z Państwem w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Administratora/Współadministratorów.
 7. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:
 • w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, diagnozowania i leczenia - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c. oraz art. 9 ust. 2 lit h. RODO,
 • w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c. oraz art. 9 ust. 2 lit h. RODO,
 • w celu wykonania zawartej z Państwem umowy - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b. RODO,
 • w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c. RODO,
 • w celu realizacji marketingu usług świadczonych przez Administratora –  podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
 1. Jeżeli obowiązek podania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może utrudnić lub uniemożliwić prawidłową realizację usług Administrato
 2. Państwa dane osobowe, w tym dane, o których mowa w art. 9 RODO, mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionych do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także podmiotom uczestniczącym w realizacji usług przez Administratora/Współadministratorów.
 3. Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:
 • gdy dane stanowią dokumentację medyczną - dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat,
 • gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO - dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa,
 • gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO - dane osobowe przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, a także prawo usunięcia danych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 2. Mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych /ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa/.
 4. Administrator kieruje do szczególnych kategorii podmiotów, których dane przetwarza, informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. przekazuje pacjentom Klauzulę informacyjną dotyczącą danych osobowych, zawierającą szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania ich danych osobowych.