Regulamin

Regulamin zakupu oraz korzystania z karty upominkowej „Idealny prezent na każdą okazję - karta upominkowa o dowolnej wartości”

 

Niniejszy Regulamin zakupu oraz korzystania z karty upominkowej „Idealny prezent na każdą okazję - karta upominkowa o dowolnej wartości” (dalej: „Regulamin”) określa ogólne warunki programu „Idealny prezent na każdą okazję – karta upominkowa o dowolnej wartości” (dalej: „Karta upominkowa”).

§ 1.

1.     Karta upominkowa jest kartą typu prepaid, wystawianą na osobę imiennie wskazaną przez osobę dokonującą zakupu Karty upominkowej. Karta upominkowa może być wykorzystana wyłącznie przez i na rzecz osoby imiennie wskazanej, o której mowa zdaniu poprzedzającym.
2.     Przy zakupie Karty upominkowej osoba dokonująca zakupu wskazuje kwotę, o którą zamierza zasilić Kartę upominkową, minimalna kwota zasilenia wynosi 250 zł, bez ograniczenia maksymalnej wysokości zasilenia Karty upominkowej.
3.     Aktywacja Karty upominkowej następuje w chwili dokonania płatności w kwocie odpowiadającej kwocie zasilenia Karty upominkowej. Karta upominkowa może być ponownie doładowana. Za dodatkową opłatą, na życzenie osoby dokonującej zakupu, Karta upominkowa może być wysłana pod wskazany adres.
4.     Karta upominkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne. Nie ma także możliwości wydawania reszty z Karty upominkowej. Karta upominkowa nie podlega zwrotowi. Środki zgromadzone na Karcie upominkowej nie podlegają oprocentowaniu ani waloryzacji.
5.     Karta upominkowa może być wykorzystana przez osobę imiennie wskazaną, o której mowa w ust. 1, według wyboru tej osoby w Dr Szczyt Chirurgia Plastyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-956), przy ul. Królewicza Jakuba 37 (dalej: „Klinika ul. Królewicza Jakuba”) lub w Chirurgia Plastyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-971), przy ul. Waflowej 7A (dalej: „Klinika ul. Waflowa”). Karta upominkowa zakupiona w Klinice ul. Królewicza Jakuba może być wykorzystana także w celu skorzystania z usług Kliniki ul. Waflowa, Karta upominkowa zakupiona w Klinice ul. Waflowa może być wykorzystana także w celu skorzystania z usług Kliniki ul. Królewicza Jakuba.
6.     Karta upominkowa może być wykorzystana w okresie 12 miesięcy od dnia jej zakupu. Nie istnieje możliwość przedłużenia lub przywrócenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym z zastrzeżeniem ust. 5.
7.     W przypadku, gdy w okresie, o którym mowa w ust. 4 zd. pierwsze, nie było możliwe skorzystanie z usług zarówno Kliniki ul. Królewicza Jakuba oraz Kliniki ul. Waflowa z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dr Szczyt Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp. k. oraz Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp.k. okres, o którym mowa w ust. 4 zd. pierwsze ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

§ 2.

1.     Karta upominkowa może być wykorzystana w celu zapłaty za skorzystanie z usług Kliniki ul. Królewicza Jakuba oraz Kliniki ul. Waflowa. Ze środków zgromadzonych na Karcie upominkowej nie mogą zostać zakupione inne Karty upominkowe.
2.     Karta upominkowa może być wykorzystana aż do pełnego wykorzystania środków zgromadzonych na Karcie upominkowej. Osoba imiennie wskazana, o której mowa w § 1 ust. 1, jest uprawniona do korzystania ze środków zgromadzonych na Karcie upominkowej podczas jednej lub kilku wizyt w Klinice ul. Królewicza Jakuba lub Klinice ul. Waflowa.

§ 3.

1.     W celu skorzystania ze środków zgromadzonych na Karcie upominkowej osoba imiennie wskazana, o której mowa w § 1 ust. 1, najpóźniej w chwili przybycia na wizytę informuje recepcję o zamiarze zapłaty za usługę ze środków zgromadzonych na Karcie upominkowej oraz przedstawia recepcji Kartę upominkową. Zapłata za usługę ze środków zgromadzonych na Karcie upominkowej następuje przed rozpoczęciem wykonywania usługi. W celu umożliwienia uprzedniej weryfikacji czy środki zgromadzone na Karcie upominkowej są wystarczające na zapłatę za usługę prosimy o poinformowanie recepcji przy zapisywaniu się na wizytę o zamiarze zapłaty za usługę ze środków zgromadzonych na Karcie upominkowej.
2.     Rozliczenie za usługę przy wykorzystaniu środków zgromadzonych na Karcie upominkowej następuje w wysokości wynikającej z cenników obowiązujących w Klinice ul. Królewicza Jakuba lub Klinice ul. Waflowa i nie łączy się z promocjami lub jakimikolwiek rabatami oferowanymi przez którąkolwiek z Klinik, o których mowa w § 1 ust. 5.
3.     Skorzystanie ze środków zgromadzonych na Karcie upominkowej może łączyć się z innymi formami płatności.  

§ 4.

1.     Dr Szczyt Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp.k. oraz Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp.k. nie ponoszą odpowiedzialności za Karty upominkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich zakupie.
2.     Dr Szczyt Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp.k. oraz Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp.k. informują, że nie istnieje możliwość dokonania blokady Karty upominkowej w przypadku jej utraty lub zniszczenia.
3.     Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają zastosowania w sytuacji, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 wynikają z przyczyn leżących po stronie Dr Szczyt Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp.k. oraz Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp.k.

§ 5.

1.     Dr Szczyt Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp.k. oraz Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp.k. są uprawnione do zmiany Regulaminu w każdej chwili i z każdej przyczyny, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmiany innych regulaminów obowiązujących w Dr Szczyt Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp.k. oraz Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp.k. a mających wpływ na możliwość korzystania z Kart upominkowych.
2.     Dr Szczyt Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp.k. oraz Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp.k. w przypadku zmiany Regulaminu jest zobowiązane do poinformowania posiadaczy Kart upominkowych o zmianie, poprzez opublikowanie informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej: https://www.drszczyt.pl/. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem określonym przez Dr Szczyt Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp.k. oraz Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp.k., jednak nie wcześniej niż z dniem opublikowania informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w zd. poprzedzającym.
3.     Dr Szczyt Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp.k. oraz Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. sp.k. zastrzegają sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu Kart upominkowych. Posiadacze Kart upominkowych nabytych przed dniem zawieszenia lub zakończenia programu Kart upominkowych są uprawnieni do wykorzystania środków zgromadzonych na Kartach upominkowych na dotychczasowych warunkach.
4.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.